Aktyvieji mokymosi metodai: naujos formos ir galimybės

Edvinas Simonavičius

Santrauka


Straipsnyje aptariami aktyvieji mokymo(si) metodai, jų reikšmė mokymo(si) motyvacijai mokantis geografijos disciplinos. Šią tyrimo temą pasirinkau, nes kintanti šiuolaikinė mokymosi paradigma lemia esminius pokyčius pedagogo ir mokinių veiklose. Dabartinėje mokykloje labai daug laiko yra skiriama pateikti ir perteikti žinias. Tai daroma todėl, kad mokiniai įgytų bendrojo išsilavinimo kompetencijų. Tačiau visa tai neturi gilesnio ryšio su kitais mokiniui svarbiais dalykais, o juk gyvenime svarbu įgytas žinias pritaikyti praktiškai. Todėl akivaizdu, kad mokytojui nebepakanka atlikti vien tik žinių perteikėjo ir vertintojo vaidmenis. Vadovaujantis nauju supratimu, mokymas(is) laikomas aktyviu procesu, kurio metu besimokantysis, remdamasis anksčiau įgytomis žiniomis ir savo unikalia patirtimi, formuoja naujas sąvokas, idėjas ar prasmes. Mokytojo vaidmuo suprantamas kaip pagalbininko, kuris turi rūpintis besimokančiojo žinių kūrimo procesu, taip pat bendraudamas ir stebėdamas besimokančiuosius, juos lanksčiai ir kūrybingai įtraukti į mokymo(si) procesą.

Šiuolaikinis mokymas reikalauja taip organizuoti mokymo procesą, kad būtų tikslingai parenkami ir pritaikomi mokymo metodai pamokose, mokiniai tinkamai įsisavintų žinias, patys aktyviai protiškai dirbdami, savarankiškai protaudami bei sąmoningai veikdami. Todėl ypač svarbus ir reikalingas žingsnis – pasirinkti tinkamą metodą. Suorganizavus tokį mokymąsi, į kurį mokinys pasinertų ir patirtų malonumą, kur kas labiau tikėtina, kad mokymosi kokybė pagerėtų. Tam taikytini aktyvaus mokymo metodai. Tyrimas parodė, kad mokytojai žino švietimo kaitos tendencijas, dokumentų reikalavimus, todėl teigia taikantys aktyviuosius mokymo metodus. Tačiau gana dažnai jie į mokinį žiūri ne kaip į aktyvų, lygiavertį mokymosi proceso kūrėją ar dalyvį, bet kaip į mokytojo užduočių ir komandų vykdytoją. Tuo tarpu mokiniai save laiko aktyvesniais, nei mano mokytojai ir, kaip parodė tyrimas, moka kelti sau asmeninius mokymosi tikslus bei jų siekti, jei pamokose daugiau laiko skiriama aktyviai jų pačių mokymosi veiklai.

Reikšminiai žodžiai: aktyvieji mokymo(si) metodai, kritinis mąstymas, motyvacija.


Visas tekstas:

PDF