Wybrane atrakcje turystyczne klastra „Beskidzka 5”

Wojciech Chudy, Dorota Chudy - Hyski

Santrauka


Atrakcyjność turystyczna obszaru to nie tylko elementy środowiska przyrodniczego, ale różnież infrastruktura turystyczna, a nawet przychylność mieszkańców względem turystów. Tematem artykułu są wybrane atrakcje turystyczne, które znajdują się na terenie klastra turystycznego „Beskidzka 5“. Problematyyka artykułu została podjęta ze względu na rosnącą rolę turystyki w życiu społecznym i gospodarczym. Obserwowane trendy wzrostowe popytu turystycznego na usługi turystyczne dotyczą rownież atrakcji turystycznych. Dlatego prawidłowy rozwój i zachowanie atrakcji turystycznych, zwłaszcza przyrodniczych, powinien stanowić jeden z priorytetów działań władz samorządowych. Celem opracowania jest prezentacja wybranych atrakcji turystycznych zlokalizowanych na obszarze klastra turystycznego „Beskidzka 5”. Stanowią one przedmiot badań i są istotnym elementem przyciągającym potencjalnych turystów.

Słowa kluczowe: atrakcje turystyczne, klaster turystyczny

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/ge.2018.3


Visas tekstas:

PDF