Integruotos geografijos pamokos: mokytojų požiūris

Regina Venckienė, Miglė Dedelytė

Santrauka


Straipsnyje aptariami kai kurie integruoto ugdymo teoriniai aspektai ir nagrinėjama atlikta geografijos mokytojų požiūrio į integruotas pamokas tyrimo analizė. Tyrimas parodė tam tikrus bendrus teigiamus ir neigiamus geografijos mokytojų darbo vedant integruotas pamokas aspektus, padėjo nustatyti geografijos mokytojų požiūrį į pamokų integravimo su kitais dalykais galimybes, išryškinti šiose pamokose taikomus mokymo ir mokymosi metodus, susieti integruotas pamokas su mokinių mokymosi rezultatais ir rezultatų kaita.

Reikšminiai žodžiai: geografijos mokytojai, integruotos pamokos, darbo patirtis, mokiniai.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/ge.2018.4


Visas tekstas:

PDF